Pääluottamusmiehen palsta

 

Hyviä tyyppejä ja muutenkin persoonia kaivataan

https://www.jhl.fi/toiminta/jarjestotoiminta/jasenhankinta/oppilaitosagentti/

 

Agentille maksetaan palkkio

JHL maksaa oppilaitosagentille luentopalkkion tai palkkion aulainfon pidosta tuntipalkkiona. Luentopalkkio on 30 €/tunti ja aulainfo 15 €/tunti.

Matkat kohteeseen ja takaisin maksetaan pääsääntöisesti halvimman julkisen kulkuneuvon taksojen mukaisesti.

Mahdollinen menetetty työansio korvataan tapauskohtaisesti todellisen ansionmenetyksen mukaan työnantajalta saadun palkattomuustodistuksen perusteella.

 

 

Kurssikalenterista löytyy koulutusta:

https://www.jhl.fi/tapahtuma/oppilaitosagenttikoulutus-2-pv/

 

Oppilaitosagenttina, eli koulutiedottajana, olet tärkeä linkki JHL:n ja oppilaitosten välillä. Oppilaitosagentin vetämät tunnit ovat tärkeä tietokanava opiskelijoille.
Agentti tekee liittoa tunnetuksi ja on tärkeä osa jäsenhankintaa. Agentti on usein oman ammattikuntansa edustaja ja tarjoaa opiskelijoille uusia näkökantoja työelämästä.
Koulutus antaa valmiudet toimia oppilaitosagenttina. Saat myös aineistoja, joita voit hyödyntää oppilaitosvierailuilla.

 

Kiky-tunnit poistuvat elokuussa

Kilpailukykysopimukseen liittyvät palkattomat kiky-tunnit poistuvat 30.8.2020. Uuden KVTES:n mukaisia säännöllisiä työaikoja noudatetaan 31.8.2020 lukien tai lähinnä kyseistä ajankohtaa alkavan työaikajakson alusta lukien.

Kilpailukykysopimukseen liittynyt lomarahojen leikkaus oli määräaikainen ja se päättyi vuonna 2019.

Lomarahan voi vuonna 2021 sopia vapaaksi

Vuonna 2021 työntekijät ja viranhaltijat voivat vaihtaa lomarahansa tai osan siitä vapaaksi sopimalla asiasta suoraan työnantajan kanssa. Suullinen sopimus ei riitä, vaan sopimus on tehtävä joko kirjallisesti tai sähköisesti.

Ennen sopimuksen tekemistä työnantajan on selvitettävä viranhaltijalle tai työntekijälle lomarahan vaihtamista koskevat ehdot.

Lomarahavapaapäivien lukumäärä on 50 prosenttia ansaittujen vuosilomapäivien lukumäärästä. Näiltä päiviltä maksetaan palkkaa ja ne lasketaan työssäolon veroiseksi ajaksi. Lomarahavapaapäivät siis kerryttävät vuosilomaa.

Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palkkioita korotetaan yleiskorotuksilla.

Sopimuskauden työryhmät

Sopimuskaudella toimii kaikkiaan neljä eri työryhmää. Ne ovat:

  • palkkausjärjestelmää arvioiva työryhmä
  • perhevapaamääräyksiä arvioiva työryhmä
  • työsidonnaisuutta ja työhön liittyvää matkustamista selvittävä työryhmä
  • jatkokausi työryhmälle, jonka tehtävänä on arvioida ja kehittää sairauslomaa koskevia määräyksiä sekä antaa työkyvyttömyystilanteisiin yhteisiä ohjeita, jotka kannustavat työssä jatkamista, työhön paluuta ja työhyvinvointia.

Yhteistyösopimus työelämän kehittämiseksi kunta-alalla

Kunta-alan sopimuksen osapuolet KT, Juko, Sote  ja JAU  ovat yhteistyösopimuksella sitoutuneet edistämään kunta-alan toimintatapojen uudistamista ja kehittämistä sekä huolehtimaan kuntatyöpaikkojen työelämän laadusta ja tuloksellisuudesta. Osapuolet myös yllläpitävät ja kehittävät tänä vuonna päättyvän Kunteko-ohjelman kehittämistekoja ja kiinnostavia ratkaisuja kokoavaa Tekojen toria.

Kunta-alan työelämän kehittämisryhmä (Tekry), koordinoi ja ohjaa pääneuvotteluryhmän alaisuudessa valtakunnallista työelämän uudistamista.

Edustajisto hyväksyi myös:
Perhepäivähoitajien liitteen
Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen
Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen

 

Työehtosopimus (TTES) on voimassa 1.4.2020 – 28.2.2022 (23 kuukautta).

Palkankorotukset

Yleiskorotus 1.8.2020 lukien 1,22 prosenttia, kuitenkin vähintään 12 senttiä/tunti.

Yleiskorotus 1.4.2021 lukien 1,0 prosenttia.

Paikallinen järjestelyerä 1.3.2021 on 0,8 prosenttia TTES:n palkkasummasta.

Perustuntipalkkoja ja urakkapalkkoja korotetaan 1.8.2020 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta yleiskorotuksella, jonka suuruus on 12 senttiä tunnilta, kuitenkin vähintään 1,22 prosenttia.

Henkilökohtaista lisää korotetaan 1 prosentilla, kuitenkin vähintään 1 senttiä.

Työkokemuslisiä ja työolosuhdelisiä ei koroteta.

Perustuntipalkkoja ja urakkapalkkoja korotetaan 1.4.2021 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta yleiskorotuksella, jonka suuruus on 12 senttiä tunnilta, kuitenkin vähintään 1,0  prosenttia.

Pääluottamusmiehen henkilökohtaista lisää korotetaan 1.8.2020 lukien.

Työsuojeluvaltuutetun korvausta korotetaan 1.8.2020 lukien.

 

Kiky-tunnit poistuvat elokuussa

Kilpailukykysopimuksen perusteella sovittu säännöllisen työajan pidennys päivätyössä ja kaksivuorotyössä sekä arkipyhäkorvauksen määrä päättyvät 30.8.2020. Uuden työehtosopimuksen mukaisia säännöllisiä työaikoja noudatetaan 31.8.2020 alkaen tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien.

Lomarahan voi sopia vapaaksi

31.8.2020 lähtien työntekijät voivat vaihtaa lomarahansa tai osan siitä vapaaksi sopimalla asiasta suoraan työnantajan kanssa. Suullinen sopimus ei riitä, vaan sopimus on tehtävä joko kirjallisesti tai sähköisesti.

Ennen sopimuksen tekemistä työnantajan on selvitettävä työntekijälle lomarahan vaihtamista koskevat ehdot.

Lomarahavapaapäiviltä maksetaan palkkaa ja ne lasketaan työssäolon veroiseksi ajaksi. Lomarahavapaapäivät siis kerryttävät vuosilomaa.

 

 

Uusi työaikalaki (872/2019) tulee voimaan 1.1.2020. Lailla kumotaan vuoden 1996 työaikalaki (605/1996).

Uuden työaikalain 1.1.2020 voimaantulevat säännökset KVTES:n soveltamisalueella

KVTES 2018–2019 III luvun 2 §:n 1 momentissa on informatiivinen lakiviittaus, joka kertoo, mitä voimassa olevan työaikalain säännöksiä sovelletaan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen soveltamisalueella. Mainitussa määräyksessä todetut lainsäännökset korvautuvat uuden työaikalain säännöksillä. Ne tulevat voimaan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen soveltamisalueella 1.1.2020 lukien. (LIITE 2 luettelo muuttuvista säännöksistä)

Käytännössä merkittäviä muutoksia ovat vuorokausilepoa koskeva lainsäännös ja lainsäännös peräkkäisten yövuorojen määrästä jaksotyössä, joka muuttuu seitsemästä viiteen.

Lisäksi työaikalaki sisältää kokonaan uusia lainsäännöksiä. Niitä ovat joustotyöaika ja lakisääteinen työaikapankki. Niitä koskevat säännökset tulevat niin ikään voimaan 1.1.2020 lukien.

Yleiskirjeen liitteet löydät alla, joista voit tarkastella muutoksia sopimuskohtaisesti